Kelluvien saaga jatkuu

Kun kunnanhallitus hyväksyi 10.1.2022 sen että Lakeliving Oy:lle lahjoitetaan 75 000 euroa, niin päätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta. Kunnanhallitus jätti oikaisuvaatimukset tutkimatta perustellen päätöstään kuntaliiton ohjeistuksella. Tein kunnallisvalituksen oman oikaisuvaatimukseni hylkäämisestä ja hallinto-oikeuden päätös asiasta tuli tänään.

Hallinto-oikeus totesi, että oikaisuvaatimukseni olisi tullut käsitellä ja palautti asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tässä vaiheessa ei voi kuin ihmetellä sen kuntaliiton lakimiehen ammattitaitoa, joka meni lausumaan:

”Käsitykseni mukaan oikaisuvaatimukset tulee jättää tutkimatta. Päätöksiin liitetään kunnallisvalitusosoitus. Oikeudenkäymiskaaren 20 luvun mukaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä voidaan vahvistaa ratkaisuksi sovinto sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään. … Sovinto vahvistetaan asianosaisten pyynnöstä. Sovintoa ei saa vahvistaa, jos se on lain vastainen tai selvästi kohtuuton taikka jos se loukkaa sivullisen oikeutta. Tuomioistuin vahvistaa sovinnon kirjallisesti. Ratkaisusta on käytävä ilmi sovinnon kohteena oleva asia ja sovinnon sisältö. … Jos sovinto koskee kaikkia asiassa esitettyjä vaatimuksia, asian käsittely päättyy sovinnon vahvistamiseen. … Tuomioistuimen ratkaisuun sovinnon vahvistamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta noudattaen, mitä muutoksen hakemisesta asianomaisen tuomioistuimen tuomioon säädetään.

Kunnanhallituksen hyväksyttyä sovintosopimuksen ja valtuuston myönnettyä määrärahan sovintokorvauksen maksamiseen sopimusosapuolet pyytävät käräjäoikeutta vahvistamaan sovintosopimuksen sopimusosapuolten välisen riita-asian ratkaisuksi. Mielestäni kunnanhallituksen sovintosopimuksen hyväksymistä koskeva päätös voidaan rinnastaa kannanottoon käräjäoikeusprosessissa. Em. kannanottoihin ei voi hakea muutosta kuntalain oikaisuvaatimuksella eikä kunnallisvalituksella.

Kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimuksessa esitettyihin väitteisiin ja perusteluihin ei oteta kantaa. Oikaisuvaatimuspäätöksessä perustellaan, miksi päätös, joista oikaisuvaatimus oli tehty, ei ollut muutoksenhakukelpoinen”

Hallinto-oikeus totesikin:

”Kunnanhallituksen päätös sovintosopimuksen hyväksymisestä sisältää kunnan toimielimen lopullisen kannanoton siihen, millä ehdoin kunta on valmis sitoutumaan sovintosopimukseen, jossa on tarkoitus sopia kunnan maksettavaksi tulevasta korvauksesta. Päätöksen ei siten voida katsoa koskevan vain valmistelua. Oikeustoimen tekemistä koskevan kunnan toimielimen päätöksen valituskelpoisuutta arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, että päätöksessä tarkoitettu sopimus on syntynyt oikeudenkäynnin osapuolten neuvottelujen tuloksena ja se saatetaan tuomioistuimen vahvistettavaksi. Kunnanhallituksen ei siten olisi tullut jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta.

Kunnanhallituksen valituksenalainen päätös on tämän vuoksi kumottava ja asia palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.”

Näköjään tuota kunta- ja hallintolain tuntemusta löytyy välillä tämmöiseltä keittiöjuristilta (*huom1) enemmän kuin kuntaliiton lakimiehiltä. Ja näistä kuntaliiton lausunnoista kunta maksaa semmoisen kolmekymmentätuhatta vuodessa.

Joka tapauksessa kunnanhallituksen tulee nyt käsitellä oikaisuvaatimukseni ja ottaa kantaa oikaisuvaatimuksen perusteena oleviin esteellisyyksiin.

T. Keittiöjuristi Elomaa

*huom1: Keittiöjuristi tittelin antoi minulle keskustan tukipylväs Fröökynä Somanen naamakirjan kommentissaan.

Liite: Hallinto-oikeuden ratkaisu (pdf)

Liite: Alkuperäinen oikaisuvaatimus (pdf)