Näinhän se sitten menikin

Tämä kirjoitus on lainattu naamakirjasta sivulta https://www.facebook.com/marketanpuolesta. Juttua on täydennetty liitteillä jotka jutun lopussa.

Lainattu julkaisu alkaa:

************************************************************************************

OPERAATIO 34§ VS. 43§:

– TYÖSUOJELUONGELMIA AIHEUTTANUT VALTUUSTOPOMO SÄILYTTI TÄPÄRÄSTI PESTINSÄ, KUNNANJOHTAJA IRTISANOTTIIN: ENNEN JULKAISEMATON ASIANTUNTIJA-AINEISTO KERTOO KARUA KIELTÄ KUNNAN POLIITTISEN JOHDON TOIMINNASTA

Sysmäläislähtöinen Anna Pajari avaa kirjoituksessaan Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen irtisanomisen taustoja.

Johdannoksi:

Kirjoituksessa on käytetty lähteenä julkisia asiakirjoja, jotka ovat joko saatavilla Sysmän kunnan sivuilta tahi pyydetty kunnan ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjaamoista julkisuuslain mukaisin tietopyynnöin. Näistä mainittakoon mm. kj Marketta Kitkiöjoen Sysmän kunnan kirjaamoon toimittama vastaus sekä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston (jäljempänä Avi) työsuojelutarkastuskertomus. Lisäksi kirjoitus perustuu ennen julkaisemattomiin aineistoihin, joita koskee oikeus lähdesuojaan. Lähdesuoja turvaa tiedon hankintaa, julkaisemista ja vastaanottamista. Osa lähteistä ja aineistosta ovat luettavissa koosteina tai alkuperäislähteinä kirjoituksen kommenteissa.

”Minulla on oikeus arvostella hänen (viittaa kunnanjohtaja Kitkiöjokeen) tekemisiään niin kuin haluan ja siihen on ihan turha työsuojelukortteja heilutella… Aikuiset ihmiset ei tällä paikkakunnalla tapaa sellaisia näytellä, joten laita se sinne ylähyllylle ja paino päälle. Uskon että ymmärrät koska sille on riittävän vahva tuki.”

– Kunnanvaltuuston puheenjohtaja työsuojelupäällikölle tämän huomautettua pj:aa toistuvasta asiattomasta käytöksestä, toimivaltuuksien ylityksistä sekä operatiiviseen toimintaan puuttumisesta kohtuuttomin vaatimuksin.

JOHDANTO:

Kunnanjohtajan irtisanomisen taustalla vaikuttaa Oikeutta Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoelle -ryhmän haltuunsa saaman aineiston perusteella olevan ennen muuta pyrkimys turvata luottamushenkilöjohdon oma, raskauttavasti horjunut luottamusasema ajamalla läpi kunnanjohtajan luottamuspulaan perustuva irtisanominen. Irtisanomishankkeen tavoitteena on ollut keinoja kaihtamatta ohjata yleisön katse pois luottamushenkilöstön omasta kestämättömästä toiminnasta.

Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen juuri ennen eläkeikää ja kiireellä toteutettu irtisanominen näyttäytyykin ennen muuta poliittisena ajojahtina ja peiteoperaationa, jonka tuliylläkkö-tyyppisellä läpiviennillä on pyritty turvaamaan erityisesti valtuuston puheenjohtajan vaakalaudalle ajautunut asema ja peittelemään sen syy – raskauttavan epäasiallinen työkäyttäytyminen. Samaan aikaan, kun valtuuston puheenjohtajaan kulminoituvat työsuojelulliset ongelmat ja kunnanviraston henkilöstön kokema väärinkohtelu luottamushenkilöstön toimesta alkoivat tulla kunnassa esiin, käsille nousi valtuuston pj:n toimesta yllättäen samaan aikaan kunnanjohtajan luottamuspula ts. erottaminen. Asiayhteyttä ei voi olla huomaamatta: sysäys irtisanomisprosessin alkamiselle on siis ollut luottamushenkilöstöstä ja eritoten valtuuston puheenjohtajasta lähtöisin oleva ongelmasuma, joka olisi kaikessa laajuudessaan ilmi tullessaan saattanut jäljempää ilmenevän aineiston perusteella hyvinkin johtaa valtuustojohdon erottamiseen kuntalain 34§. nojalla. Kuntalain 34 § mahdollistaa epäasiallisesti käyttäytyvän luottamushenkilön erottamisen toimielimestä kesken toimikauden. Säännöksen nojalla valtuusto voi erottaa kunnanhallitukseen, lautakuntaan, niiden puheenjohtajistoon tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistoon valitsemansa henkilöt luottamuksen menettämisen seurauksena.

Sen sijaan käynnistettiin kunnanjohtaja Kitkiöjoen erottaminen kuntalain 43 § nojalla.

Valtuuston puheenjohtaja poliittisine lähipiireineen on tällä tavoin pyrkinyt vierittämään lopullista vastuuta omasta epäasiallisesta käytöksestään kunnanjohtajalle. Kaiken asiassa ilmenneen perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että Sysmän kunnanjohtajan erottamisprosessissa oli kyse siitä, lähteekö valtuuston puheenjohtaja vai kunnanjohtaja. Samaisen pakkovalinnan eteen laitettiin myös kunnanjohtajan luottamuksesta äänestäneet valtuutetut. Herää kysymys, kuinka moni heistä tiesi, minkälaisista lähtökohdista he tosiasiassa äänestivät.

TAUSTAA:

▪︎Toukokuussa 2022 Kunnan johtoryhmä esittää yhteisen työrauhapyynnön valtuutetuille.

▪︎Marraskuussa 2022 Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtaja painostaa toimivaltansa ylittäen ja asiattomaan sävyyn kunnan talouspäällikköä ja kunnanjohtajaa ympäten sähköpostiviestiinsä ennennäkemättömän aikataulupaineen talouspäällikölle sekä ukaasin kunnanjohtajan erottamiseksi: ”Nyt Marketta höpö höpö. Älä yritä meille selittää mustaa valkoiseksi. Meitä ei nyt piiruakaan kiinnosta muu kuin surkea talousvalmistelu. Jos maanantaina ei ole täsmällisiä seikkaperäisiä tietoja talousarviosta, taloudesta ja sen tilasta kuten aina ennen tähän aikaan tulen puoltamaan enemmistön näkemystä epäluottamuksen lausumisesta.”

Kun valtuuston puheenjohtajaan kilpistyvät työsuojeluasiat alkoivat kunnassa muhia, uhkasi valtuuston pj toisin sanoen käynnistää erottamisprosessin, jos Kitkiöjoki ei toimita talousarviota valtuustolle poikkeuksellisessa aikataulussa. Kitkiöjoki onnistui kohtuuttomasta ja poikkeuksellisesta aikatauluvaatimuksesta huolimatta toimittamaan vaaditun talousarvion, minkä jälkeen valtuuston puheenjohtaja ryhtyi yhdessä usean muun luottamushenkilön kanssa muihin toimiin painostaakseen Kitkiöjokea irtisanoutumaan tai saadakseen aikaan muita perusteita Kitkiöjoen irtisanomiseksi.

▪︎Joulukuussa 2022 kunnan talouspäällikkö irtisanoutuu ja jättää kunnanvaltuuston puheenjohtajasta työsuojeluilmoituksen. Vuodenvaihteen valtuuston kokouksessa talouspäällikkö avaa irtisanoutumisen syitä laajemmalle yleisölle, kertoen muuun muassa, että on olemassa “tiettyjen valtuutettujen ryhmä, jotka tekevät viranhaltijoiden työn mahdollisimman hankalaksi. Työtämme arvostellaan jatkuvasti, epäillään ja vähätellään”, “Jokaisessa kokouksessa johon olen osallistunut, on työtäni jollain lailla kyseenalaistettu, tai jopa epäilty virheelliseksi”, sekä “Minulle on valehdeltu suoraan, kuinka on pidetty kokouksia, joissa on minun tekemisiäni puitu. Minulle on lähetetty uhkaavia sähköposteja, kuinka minun mahdollisuuttani jatkaa virassa on mietitty.”

▪︎Tammikuussa 2023 talouspäällikön työsuojeluilmoituksen käsittelyä varten perustetaan työryhmä, joka käyttää työnsä tukena ulkopuolisia, valtakunnallisia substanssiasiantuntijoita. Asiantuntijat antavat myöhemmin kunnan johdon tilanteesta kattavat lausuntonsa.

▪︎ Helmikuussa 2023: kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen puheenjohtajat, yhdessä kahden valtuustoryhmäpuheenjohtajan (sd. ja PS.) kanssa menevät ennalta ilmoittamatta kunnanjohtaja Kitkiöjoen työhuoneeseen esittämään epäluottamusta väittäen virheellisesti valtuustoryhmien olevan yksimielisesti epäluottamuksen takana. Kunnanjohtaja Kitkiöjoki tekee työsuojeluilmoituksen. Työsuojelupäällikkö tekee kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajan toiminnasta tarkastuspyynnön aluehallintovirastoon.

▪︎Huhtikuussa 2023 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelu tekee tarkastuksen kuntaan.

▪︎Kesän 2023 aikana kunnanjohtajan erottamista (sic) valmistellut tilapäinen valiokunta saa aineistonsa valmiiksi. Lokakuussa 2023 Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki erotetaan.

ALUEHALLINTOVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS KERTOO KARUA KIELTÄ:

Aluehallintovirasto toteutti tarkastuksen kunnanvirastolle keväällä tarkastuspyyntöön liittyen. Aluehallintoviraston prosessi Sysmässä on vielä keskeneräinen. Ensimmäisessä tarkastuskertomuksessa havaitaan useita epäkohtia liittyen valtuutettujen käyttäytymiseen ja asetetaan velvoitteita kehotteen muodossa. Avi tullee toteuttamaan kunnassa seurantakäynnin lähiaikoina. Raportissa todetaan mm. seuraavaa:

“Sysmän kunnassa on tunnistettu psykososiaalisia kuormitustekijöitä, joista merkittävimmät liittyvät muun muassa työn määrään sekä johtavien poliitikkojen tapaan puuttua johtoryhmän työskentelyyn.”

“Tarkastuksella saamani käsityksen mukaan haitallinen kuormitus kohdistuu pääasiassa päällikkötason työntekijöihin eli johtoryhmän jäseniin. Kuormituksen aiheuttajana kerrottiin olevan kunnanvaltuutettujen ja erityisesti kunnanvaltuuston puheenjohtajan puuttuminen johtoryhmän työskentelyyn ilman työnantajan direktio-oikeutta.”

“Tarkastuksella käydyn keskustelun ja Työn psykososiaaliset kuormitustekijät-kyselyn tuloksen perusteella työpaikalla esiintyy sellaista psykososiaalista kuormitusta, joka voi näkemykseni mukaan pitkään jatkuessaan muodostua työntekijöille terveyttä vaarantavaksi.”

“Tarkastuksen perusteella työnantajan toimenpiteet ovat osittain suunnitelmatasolla, joten työnantaja (kunnanhallitus, toim.huom.) ei näkemykseni mukaan ole ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin poistaakseen koettua haitallista psykososiaalista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä tai vähentääkseen niistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa asiasta tiedon saatuaan.”

ASIANTUNTIJALAUSUNNOISTA ILMENEE VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN ASIATON KÄYTÖS:

Asiantuntijalausunnoista ilmenee muun muassa seuraavaa:

”Aineiston perusteella valtuuston puheenjohtajan viestintä ei näkemykseni mukaan ole asiallista eikä asiakysymyksiin keskittyvää.”

”valtuuston puheenjohtajan rooli ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukainen, vaan hän pyrkii ohi koko järjestelmän ohjailemaan yksittäisiä viranhaltijoita. Valtuuston puheenjohtajan vuorovaikutus ei ole asiallista eikä asiakeskeistä.”

”Johtoryhmä, kunnanjohtaja ja talouspäällikkö ovat toistuvasti pyytäneet työrauhaa talousarvion valmisteluun ja aineistossa myös kuvataan ahdistusta ja mielipahaa, jota valtuuston puheenjohtajan yhteydenotot ovat aiheuttaneet kunnanvirastossa sekä viestitään selvästi myös valtuuston puheenjohtajalle, että yhteydenotot eivät ole olleet asiallisia.”

”Mikäli: 1. talousarvion laadintaohjeet aikatauluineen ovat toteutuneet vuoden 2022 aikana ja vuodenvaihteen jälkeen kunnanhallituksen päätöksen mukaan, ja 2. talousasioiden hoito ei ole vakavasti häiriintynyt huolimatta valtuuston puheenjohtajan esittämästä väitteestä, vaan on ollut tehtyjen päätösten mukaista annetuilla ajallisilla ja muilla edellytyksillä, ja 3. kunnanvaltuuston puheenjohtajan asennoituminen Eduskunnan hyväksymän työturvallisuuslain tarkoitusta kohtaan katsotaan olevan vääristynyt tai vähättelevä… niin kunnanhallituksen asettaman työryhmän tulisi mielestäni todeta, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan toiminta edellä kohdissa 1–3 on rikkonut luottamustehtävän edellyttämiä vaatimuksia ja odotuksia ja on täysin sopimatonta.”

”Hänen (kunnanvaltuuston puheenjohtaja) roolinsa on erittäin vahva ja hän on aineiston perusteella varsin käytännöllisissä asioissa yhteydessä laajasti kunnan viranhaltijoihin, mikä on poikkeuksellista. Yleensä varsinainen linkki virkakoneiston ja poliittisten päättäjien välillä on hallituksen puheenjohtaja, mutta tässä tapauksessa hallituksen puheenjohtaja ei näytä olevan tämän keskustelun keskiössä.”

”Valtuuston puheenjohtajan viesteissä ilmaistaan monin eri tavoin pettymystä koko kunnan virkakoneistoon ja käytetään voimakkaita ilmauksia, vihjauksia laajasti kehittymässä olevasta epäluottamuksesta tai yleisesti tiedossa olevista virastoon liittyvistä ongelmista.”

”Valtuuston puheenjohtaja paikantaa itsensä virkakoneiston valvojaksi ja kuntalaisten etujen varmistajaksi.”

”Valtuuston puheenjohtajan retoriikka eräissä sähköpostiviesteissä antaa myös ymmärtää, että työsuojelulainsäädäntö (erityisesti työturvallisuuslaki) ei saisi tulla hänen ja poliittisen luottamushenkilöhallinnon esteeksi. Pidän näitä kommentteja todella harkitsemattomina, koska niitä voitaisiin käyttää työnantajan huolenpitovelvollisuutta vähättelevinä tai sivuuttavina henkilökohtaisen asenteellisuuden todisteina.”

”Kuvatun kaltaisessa ilmapiirissä ja roolien ristiriidassa on sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden vaikea tehdä osaansa kunnan kaksoisjohtamisessa.”

”Tulkintani mukaan valtuuston puheenjohtajan rooli ei tällä hetkellä ole tarkoituksenmukainen, vaan hän pyrkii ohi koko järjestelmän ohjailemaan yksittäisiä viranhaltijoita. Valtuuston puheenjohtajan vuorovaikutus ei ole asiallista eikä asiakeskeistä.”

LOPUKSI

Työsuojeluilmoitus ei ole kepeä instrumentti, jota voisi käyttää kiusantekoon. Tästäkin ovat tietyt soraäänet kuntajohtoa arvostelleet. Työsuojeluilmoituksia luottamushenkilöitä kohtaan ei voi tekaista. Niiden tulee perustua lakiin ja täyttää lain kriteeristö. Jotta työnantajan työsuojelullinen velvoite puuttua työntekijän epäasialliseen kohteluun voi syntyä, tulee luottamushenkilön käytöksen täyttää työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien mukaisen epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit.

Kuntalain luottamuspulasäännöksessä on ongelmansa. Objektiviteetti kärsii jo siinä, kun valtuusto valitsee tilapäisen valiokunnan jäsenet keskuudestaan. Nykyjärjestelmässä tilapäisen valiokunnan jäseniksi tulee vain toisen osapuolen edustajia, kun taas kunnanjohtaja ei asian toisena osapuolena voi nimetä ketään tilapäiseen valiokuntaan luottamustaan mittauttamaan. Jäseniksi saattaa tulla valtuutettuja, jotka ovat jo ennen tilapäisen valiokunnan valmistelun alkamista asettuneet kunnanjohtajan erottamisen kannalle. Näin kävi Sysmässäkin. Keskeisimmät luottamuksen syitä selvitelleet tilapäisen valiokunnan jäsenet, eritoten sen puheenjohtaja – ovat valtuuston puheenjohtajan henkilökohtaisissa intressipiireissä. Tilapäisen valiokunnan työskentelystä kehkeytyi murheellinen näytösoikeudenkäynti, joka ei suomalaisessa oikeusjärjestelmässä voi olla riittävä. Kenties valiokuntatyö olisi ollut valmistelultaan asiallisempaa, mikäli sen olisivat laatineet ulkopuoliset, puolueettomat henkilöt.

Kunnan toimintavelvoitteen kannalta ei ole merkitystä, täyttääkö luottamushenkilön menettely jonkin rikoksen tunnusmerkistön vai ei. Kunnan on joka tapauksessa puututtava luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen, mikäli se täyttää työturvallisuuslain tai syrjintäkieltolakien häirinnän tai epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit. Yksittäisen luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen voidaan puuttua myös kuntalain 85 ja 86 pykälien nojalla. Toivottavasti tämä työsuojelullinen prosessi viedään päätyyn saakka. Henkilökohtaisesti toivon kuntademokratian sekä kuntalaisten yleisen oikeusturvaodotuksen toteutumisen vuoksi heidän ottavan selvää, seuraavan ja valvovan kunnan päätöksentekoa ja valvovan viranomaisen toimintaa aktiivisesti, ja vaikuttavan sekä yksilöinä että kollektiivina siihen, kuinka avointa ja tervehenkistä politiikkaa sekä kaksoisjohtamista kunnassa jatkossa harjoitetaan. Lämmin kiitos tutkitusti kuntaa hyvin johtaneelle, johtoryhmänsä tarvitsemalle ja arvostamalle Marketta Kitkiöjoelle. Valtuustopomot eivät tätä pientä sanaa osanneet 17 vuotta kuntaa eteenpäin vieneelle kunnanjohtajalle lausua.

#OikeuttaMarketalle#ProKitkiöjoki#Sysmä#kunnanjohtaja#kuntalaki#irtisanominen#sysmävaltuusto#luottamus #🥸#suhmurointi#korruptio#hapokasta#kiitos Marketta Kitkiöjoki

************************************************************************************

Lainaus loppuu tähän.

Ansiokas kirjoitus. Tänne se on lainattu siksi, että myös naamakirjaa käyttämättömät näkevät kirjoituksen suhmuroinnista. Kiitokset Anna Pajari!

Liitteet:

Kotolahden viesti kunnanjohtajalle

Kotolahden viesti työsuojelupäällikölle

Avin tarkastusraportti (henkilötiedot salattu)